Sat.Jun 08, 2019

A Brief History of the Founding of the Supply Chain Resource Cooperative (SCRC)

NC State SCRC

The following is a transcript of the speech I gave to individuals who attended our SCRC 20th Anniversary Event this past April 2019.

Các B??c ?? Làm Vi?c Hi?u Qu? V?i ??i Tác Ph?n M?m

Abivin

ng các công ngh? tiên ti?n n thay cho con ng??i i ngày càng tr? nên ph? Ngành công nghi?p p Logistics c?ng ng không n?m m ngoài xu th? ?ó. Tuy nhiên không ph?i i doanh nghi?p p nào c?ng n sàng thay ??i. Có hai lý do chính cho vi?c c này, m?t t là các doanh nghi?p i thay ??i i thói quen, cách làm vi?c